Ansvarsprogram

Lagerblad Foods vastuullisuusprojekti

Lagerblad Foodsin tuotteet valmistetaan vastuullisesti koko ruokaketjun matkalta. Vastuullisuutemme keskeiset teemat ja tavoitteet ovat kestävä ja kannattava toiminta, rehellinen ja maukas ruoka, sekä ilmastoa säästäen. Kehitämme vastuullisuuttamme jatkuvasti ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hallinnon näkökulmista.

JAA:

Ruokaketjun vastuullisuudesta yleisesti

Ruokaketjun vastuullisuus on hyvin laaja kokonaisuus, joka pitää sisällään sekä ihmisten, eläinten että ympäristön hyvinvoinnin, terveyden ja talouden. Elintarvikesektorin vastuullisuutta tarkasteltaessa on tärkeää tarkastella koko ketjun toimintaa yhden yrityksen sijaan.

Ruokaketjun vastuullisuudelle on kansallisesti (MTT) määritetty seitsemän ulottuvuutta,
jotka ovat: paikallisuus, ympäristö, eläinten hyvinvointi, työhyvinvointi, ravitsemus, taloudellinen vastuu ja tuoteturvallisuus.

Vastuullisuus kattaa toimet, jotka ylittävät lainsäädännöllisen vastuun.

Megatrendernas inverkan på omvärlden

Världen förändras konstant och att identifiera de förändringskrafter som påverkar omvärlden hjälper företag att förutse och anpassa verksamheterna vid behov. Vår omvärld påverkas av flera globala megatrender, och vi har analyserat deras inverkan på vår verksamhet. Analysens resultat presenteras i tabellen nedan. Vi identifierade fem megatrender som har särskilt stor inverkan på vårt företag.

FN:s mål för hållbar utveckling

FN:s mål för hållbar utveckling styr medlemsländernas verksamhet fram till 2030 (Agenda 2030). Målen siktar på att avskaffa fattigdomen, bekämpa ojämlikheten och motarbeta klimatförändringen. Företag och organisationer har en viktig uppgift när det gäller att stödja staterna för att uppnå dessa mål.

Lagerblad Foods förbinder sig att stödja alla 17 mål för hållbar utveckling i sitt ansvarsarbete. Dessutom har vi identifierat fem mål som vi har de största möjligheterna att påverka med vår verksamhet.

Hiilijalanjälki

Elintapojemme ilmastovaikutusten vastuullinen hallinta on keskeistä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. On ensiarvoisen tärkeää, että otamme käyttöön mittareita, jotka auttavat meitä ymmärtämään ja minimoimaan hiilijalanjälkemme, jotta voimme suojella luonnonvaroja ja edistää ekologista tasapainoa.

Me Lagerbladilla olemme sitoutuneet olemaan osa ratkaisua. Olemme analysoineet ja laskeneet kunkin kategoriamme suosituimpien tuotteidemme hiilijalanjäljen, jotta voimme tarjota sinulle mahdollisuuden tehdä ilmastoystävällisiä valintoja. Pyrimme jatkuvasti laajentamaan valikoimaamme tuotteilla, joiden hiilijalanjälki on selvästi ilmoitettu, ja näin edistämään avoimuutta ja vastuullisuutta kulutusvalinnoissa.

Lagerblad Foodsin tuotteiden hiilijalanjälki on laskettu Biocode-tuotemerkillä. Värikoodaus indikoi tuotekategorian vertailua benchmark-lukua muihin markkinoilla oleviin tuotteisiin verrattuna.

Ansvarsteman och -mål

Lagerblad Foods indelar effekterna och målen för sitt företagsansvar under tre teman:ansvaret inom affärsverksamheten, ansvaret i fråga om produkterna och åtgärder för att minska vår klimatpåverkan. Målet är att vi fortlöpande förbättrar nivån på vårt ansvarsarbete.

1. Hållbar och lönsam vekrsamhet


Välmående personal
Välfungerande partnerrelationer
Affärsverksamheten växer lönsamt

2. Hederlig, smaklig mat


Nöjda kunder
Hållbart producerade produkter
Trygga och spårbara råvaror

3. Klimathänsyn


Energieffektiv produktion
Matsvinnet till ett minimumum
Klimatvänligt sortiment

Klimateffekterna av olika råvaror

Av alla livsmedel har nötkött de största klimateffekterna. Det beror på att nötkreatur behöver mycket foder för att växa. Odling av foderväxter kräver i sin tur både energi och odlingsmark. Nötkreatur idisslar, vilket ger upphov till metan (CH4). Det är en växthusgas som har en starkare uppvärmande effekt på klimatet än koldioxid (CO2). Klimatavtrycket av nötkött är 19–26 kg per 1 kg benfritt kött.

I områden där regnskog fälls för att ge plats för betesmarker för boskap eller för produktion av foder är nötköttets klimateffekter ännu större än 26 kg per 1 kg benfritt kött. Lagerblad Foods använder inte nötkött som kommer från sådana områden. Oavsett varifrån nötköttet kommer är det ändå bättre för klimatet att vi äter måttliga mängder nötkött och satsar på högklassiga produkter när vi gör det.

Även får kräver stora resurser för att växa, och eftersom får idisslar i likhet med nötkreatur, orsakar också de metanutsläpp. Därför är fårköttets klimateffekter nästan lika stora som nötköttets, dvs. ca 21 kg per 1 kg benfritt kött.

Utsläppen från svinkött är lägre än från nöt- och fårkött eftersom svin inte idisslar. Svinkött har dock en rätt stor klimateffekt på grund av andra faktorer i samband med produktionen. Sådana faktorer är till exempel uppfödning, foderproduktion, användning av gödslingsmedel och jordbrukens energiförbrukning. Svinköttets koldioxidavtryck är ca 6 kg per 1 kg benfritt kött.

Hönskött går igenom likadana produktionsskeden som svinkött, men orsakar mindre utsläpp. Därför är hönskött ett klimatvänligare alternativ till rött kött, och det är också ett bra val med tanke på hälsan. Hönsköttets koldioxidavtryck är ca 3 kg per 1 kg benfritt kött.

Utsläpp som orsakas av fisk beror på hur fisken fångats och på om den är vild eller odlad. Fisk som fångats långt ute på havet ger ofta upphov till lite större utsläpp eftersom trålare förbrukar mycket bränsle. Vid fiske som sker närmare kusten används mindre fartyg som förbrukar mindre bränsle. Inhemsk fisk är allmänt taget ett miljövänligt alternativ som ger upphov till små utsläpp. Med den inhemska fisken avlägsnas dessutom fosfor och kväve från havet och sjöarna, vilket minskar eutrofieringen. Fiskens koldioxidavtryck är ca 3 kg per 1 kg filé.